Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • Uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia.
 • Wybór i odwołanie członków Zarządu, a spośród członków Zarządu wybór Prezesa Zarządu.
 • Wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia.
 • Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 • Wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 • Udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie zmian Statutu.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.
 • Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, regulaminów konkursów, konkursów grantowych oraz operacji własnych oraz innych dokumentów i procedur regulujących wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
 • Zatwierdzanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej zmian opracowanych przez Zarząd.
 • Nadawanie honorowego członkostwa, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,
 • Podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 • Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 • Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia będących jednostkami sektora finansów publicznych.
 • Ustanawianie zespołów roboczych Stowarzyszenia.
 • Ustanowienie zasad wynagrodzenia Prezesa lub Członka Zarządu wraz z wynagrodzeniem maksymalnym.
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.