Informacje o LGD

Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Sowiogóskie” (w skrócie LGD) jest podmiotem, który jest odpowiedzialny za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (w skrócie LSR). Grupa została utworzona jako efekt wcześniejszej współpracy trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego (ekonomicznego). 

Dotychczasowa działalność opierała się na realizowaniu LSR w okresie programowania PROW 2007-2013 spisanej do realizacji do 2015r. Następny okres programowania PROW 2014-2020 nas zaskoczył bo miał zakończyć się pierwotnie w marcu 2023 roku – ale finalnie ostatnie rozliczenie złożyliśmy na dzień
30-06-2024r. a nasi Wnioskodawcy otrzymali bonus czasowy do 30-09-2024r. 

Tym samym kolejna strategia pomimo tego, że została złożona w czerwcu 2023 roku – doczekała się możliwości realizacji pierwszych działań w czerwcu 2024r. i na dziś zakładamy jej zakończenie w roku 2029. 

W nowej perspektywie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027 LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” będzie kontynuować politykę prowadzoną od 2009 r. i jako LGD dalej animować swój obszar z uwzględnieniem jego rozwoju w kierunku turystycznym, nie zapominając jednak o potrzebach jego mieszkańców. W przygotowaniach do nowej strategii pogłębiono wewnętrzną współpracę, dzięki której na spotkaniach konsultacyjnych przy udziale grupy roboczej udało się wypracować zadania, które staną się katalizatorem do dalszego rozwoju. Dynamizm rozwoju zostanie osiągnięty dzięki zaplanowaniu szerokiej animacji w zakresie współpracy partnerskiej i wdrożeniu innowacji, bez której nasi mieszkańcy i bogactwo obszaru nie rozwijałoby się w sposób dostatecznie skuteczny. Tym samym LSR realizująca działania ukierunkowane na wykorzystanie bogactwa kulturowego i przyrodniczego zostaną wzbogacone o włączenie społeczne mieszkańców z uwzględnieniem grup dotychczas wykluczonych.

Ale o szczegółach mogą już Państwo przeczytać w dokumencie temu poświęconym, czyli LSR. Zapraszamy do lektury i oczywiście współpracy. 

Nazwa i status prawny LGD.

Nazwa: Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Sowiogórskie.”    

Status prawny LGD: stowarzyszenie (powstało na podstawie art.15 ustawy z; 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz.634).

Stowarzyszanie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 stycznia 2009 roku pod numerem KRS 0000321512