Operacja Własna

                                  

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      12. Umowa o przyznaniu pomocy nr 01815-6935-UM0132877/23 z dn. 25.08.2023r. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

CEL OPERACJI: Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" poprzez powstanie interaktywnej mapy i stworzenie lokalnej marki turystycznej. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby publikacji i warsztatów

           pobierz >>>

           Aneks nr 1 >>>

************************************************************************************

Projekt współpracy

                          "Piękno i Natura"

                                                             

                               "Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
                                                      Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      11. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00010-6936-UM0130011/22 z dn. 11.10.2022r. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. 
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

CEL OPERACJI: 
Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, a także promocja obszaru. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost: liczby wydarzeń / imprez i warsztatów, działań promujących projekt, liczbę projektów i LGD w nim uczestniczących, wydarzeń o charakterze ponadregionalnym oraz publikacji. 

Partnerzy projektu: 

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" 
 2. Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz 
 3. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" 
  pobierz >>>

Wsparcie przygotowawcze

                                

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25-07-2022r. w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-6934-UM0100029/22 z dn. 25-07-2022 
działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

II nabór wniosków >>> pobierz 

CEL OPERACJI: Wspieranie rowoju lokalnego na obszarach wiejskich. 

Planowane wyniki operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR. 

Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" dla poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zawarte umowy:

UMOWA - GRANT 6 - tytuł: "Nasze Góry Sowie" 

                                                           

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      9. Umowa o przyznaniu pomocy nr 01357-6935-UM0122117/21 z dn. 01.03.2022r. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

CEL OPERACJI: Wykorzystanie potencjału społeczeństwa poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz inicjatywy zwiększające aktywność społeczności lokalnych. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby wydarzeń / imprez oraz warsztatów. 

           pobierz >>>

************************************************************************************

UMOWA - GRANT 5 - tytuł: "Atrakcyjne Góry Sowie" 

                                                           

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      8. Umowa o przyznaniu pomocy nr 01356-6935-UM0122116/21 z dn. 01.03.2022r.  

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

CEL OPERACJI: Promocja regionu poprzez inicjatywy zwiększajace aktywność społeczności lokalnej, świadomość walorów historycznych i przyrodniczych. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost ilości publikacji i wydarzeń promocyjnych. 

         pobierz >>>

***************************************************************************************

UMOWA - GRANT 3 - tytuł: "Atrakcyjna Infrastruktura"

                                                             

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      7. Umowa o przyznaniu pomocy nr 01240-6935-UM0121989/21 z dnia 09-07-2021r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

CEL OPERACJI: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury"  

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących budowę/przebudowę   obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

           pobierz >>> 

Aneks nr 1 >>> 16-12-2021

********************************************************************************************************************

I MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY 

"Festiwal Kulinarny: tradycje wsi polskiej i czeskiej"  KUL-FEST"

                                                             

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      6. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00006-6936-UM0130006/20 z dn. 10.05.2021r. (po Aneksie nr 2: Nr umowy 00006-6936-UM0120006/20)

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. 

CEL OPERACJI: 

 1. LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych poprzez realizację wydarzeń i warsztatów na temat zdrowego odżywiania z wykorzystaniem Eco produktów; Rozwijanie oferty promocyjnej regionu poprzez wydanie publikacji promocyjnych i organizację wydarzenia. 
 2. LGD "Ujście Baryczy" - Wypromowanie obszaru "Ujście Baryczy"

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby wydarzeń / imprez i warsztatów oraz publikacji. 

Partner zagraniczny: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

pobierz >>>>>>

Aneks nr 1 10-05-2021

Aneks nr 2 14-10-2021

Aneks nr 3  19-01-2022

***************************************************************************************

UMOWA - GRANT 4 - tytuł: "Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo"

                                                             

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      5. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00843-6935-UM0121383/19 z dnia 30.12.2019r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

CEL OPERACJI: Wyposażenie miejsc, służacych społecznosci lokalnej jako miejsca spotkań mających na celu krzewienie lokalnej kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę środowiska. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. 

           pobierz >>>

           Aneks nr 1  25-02-2020

           Aneks nr 2  24-06-2020

           Aneks nr 3  12-04-2021

***************************************************************************************

UMOWA - GRANT 2 - "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich" 

                                                           

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      4. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00570-6935-UM0121146/18 z dn. 28.12.2018r. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

CEL OPERACJI: Wykorzystanie potencjału społeczeństwa poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz inicjatywy zwiększające aktywność społeczności lokalnych. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby wydarzeń / imprez oraz warsztatów. 

           pobierz >>>

            Aneks nr 1 07-10-2019

            Aneks nr 2 30-01-2020

            Aneks nr 3 20-07-2020

******************************************************************************************

UMOWA - GRANT 1 - "Inicjatywy służące promocji regionu" 

                                                           

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      3. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00339-6935-UM0120005/17 z dn. 10.05.2018r. (po Aneksie nr 1: zmiana na nr 00339-6935-UM0120676/17 ) 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

CEL OPERACJI: Promocja regionu poprzez inicjatywy zwiększajace aktywność społeczności lokalnej, świadomość walorów historycznych i przyrodniczych. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost ilości publikacji i wydarzeń promocyjnych. 

          >>> pobierz  

                 Aneks nr 1   30-11-2018

                 Aneks nr 2   27-12-2018 

                 Aneks nr 3   29-07-2019

                 Aneks nr 4   26-08-2019

                 Aneks nr 5   25-11-2019

*************************************************************************************************

UMOWA - FUNKCJONOWANIE LGD 

                                                            

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie" 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-6937-UM0100016/16 z dn. 19-07-2016r.
  CEL OPERACJI: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  Przewidywane wyniki: Finanoswy postęp we wdrażaniu LSR. 

          pobierz >>>

          a) Zmiana terminów transz pomocy (załącznik nr 1 do umowy - 22-12-2017) >>> 
 
         b) Zmiana terminów transz pomocy (załącznik nr 1 do umowy - 21-06-2018) >>> 
 
         c) Zmiana terminów transz pomocy (załącznik nr 1 do umowy - 17-06-2020) >>>
 
         d) Zmiana terminów transz pomocy (załącznik nr 1 do umowy -24-06-2021) >>> 

**************************************

UMOWA RAMOWA 

                                                           

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie" 

 1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00015-6933-UM0110007/15 z dn. 20-05-2016r. 

          pobierz >>>

 • Aneks Nr 1 do umowy ramowej z dnia 17-08-2016 (Zmiana załącznika nr 1 - Strategia LSR) 
  pobierz >>>

 • Aneks Nr 2 do umowy ramowej z dnia 06-04-2017 (Zmiana załącznika nr 1 - Strategia LSR) 
  pobierz >>>

 • Aneks Nr 3 do umowy ramowej z dnia 08-06-2017 (Zmiana treści umowy) 
  pobierz >>> 


 • Aneks Nr 4 do umowy ramowej z dn. 15-03-2018 (Zmiana załączników nr 1,3,4,5,8 w związku ze zmianą procedur)
  pobierz >>>

 • Aneks Nr 5 do umowy ramowej z dn. 30-01-2019 (Zmiana załączików nr 1 /LSR/ w związku ze zmianą procedur) 
  pobierz >>>

 • Aneks Nr 6 do umowy ramowej z dn. 25-02-2019r. (zmiany nadrzędne zaproponowane przez IW)
  pobierz >>> 

 •  Aneks Nr 7 do umowy ramowej z dnia 28-06-2019 (bonus pieniężny dla LGD) 
  pobierz >>> Aneks 

 • Aneks Nr 8 do umowy ramowej z dnia 30-04-2020 (bonus pienieżny dla LGD)
  pobierz>>>

 • Aneks Nr 9 do umowy ramowej z dnia 29-12-2020 (zmiany LSR)  zal LRS
 • Aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 14-06-2021 zmiana harmonogramu naborów i LSR
 • Aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 02-11-2021 (zmiana LSR)  zal LSR 
 • Aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 23-01-2023 (zmiana LSR) 
 • Aneks nr 13 do umowy ramowej z dn. 07-06-2023r. (zniesienie kamienia milowego) 
 • Aneks nr 14 do umowy ramowej z dn. 12-12-2023r. (zmiana LSR) 

**************************************************************************************************

Szanowni Państwo 

        Informujemy, że w dniu 19-07-2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie": Prezes Zarządu - Pan Grzegorz Walczak wraz z Członkiem Zarządu - Panią Renatą Świerszczak, podpisali Umowę o przyznaniu pomocy dla Stowarzyszenia, której przedmiotem jest realizacja operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji". Po otrzymaniu środków, na które z niecierpliwością oczekujemy, przystąpimy do organizacji spotkań i szkoleń dla wszystkich zainteresownych wsparciem z EFRROW. 

Informacje o terminach spotkań i szkoleń będziemy zamieszczali na bieżąco na naszej stronie w aktualnościach oraz specjalnie przygotowanych zakładkach dla PROW 2014-2020 oraz na Państwa życzenie również drogą e-mail na wskazane przez Państwa adresy. 

                                                                                                                                                 Zapraszamy do kontaktu.

*******************************************************************************************

Szanowni Państwo 

W dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO zawarli Umowę o warunkach i sposobie realizacji
Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wysokość środków finansowych na jej realizację obejmuje wsparcie operacji w ramach LSR, wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowanie LGD i wynosi
                                                                                         6 813 000,00 zł. 

Przystępujemy zatem do wykonania umowy! 
Dziękujemy za czas i pracę włożoną w trakcie opracowywania dokumentu i zapraszamy do realizacji wspólnie zaplanowanych przedsięwzięć. 

                                                                                                                                           Zarząd LGD

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

OGŁASZAMY NABÓR
czwartek, 26 stycznia 2023
Szkolenie dla Wnioskodawców
środa, 25 stycznia 2023
OGŁASZAMY NABORY
środa, 25 stycznia 2023
Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Numer identyfikacyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Marzec   Maj »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930