Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

Aktualne wnioski, biznesplany, instrukcje oraz wzory umów dostępne są na stronie ARIMR w zakładce: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

ARCHIWUM:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

Duże operacje i rozwój przedsiębiorczości

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (v. 2z) + instrukcja (v. 3z - Aktualizacja instrukcji 23-11-2016) + załączniki (pobierz): zam. 09-09-2016 obowiązuje od 03-09-2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) (v. 2z) zam. 09-09-2016 obowiązuje od 03-09-2016 (aktualizacja instrukcji 04.05.2017r.)

Umowa przyznania pomocy v. 5z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 24.07.2017

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja pdf)  (wersja excel)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu v. 2z (pdf) - aktualizacja 06-02-2017 

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) 06-02-2017 

(W kwestii zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 należy mieć na uwadze, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, umożliwia wyliczenia zgodnie z ww. zasadą)

********************************************************************

ARCHIWUM

Umowa przyznania pomocy v. 4z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 08-02-2017

Umowa przyznania pomocy (pobierz)  WERSJA 3z (29-12-2016)

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik) WERSJA 2z (09-09-2016)

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik) 

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik) (v. 2z) zam. 09-09-2016

Data publikacji  dokumentacji: ARiMR z dn. 27-07-2016r. (Wersja 1z)

Wniosek o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację

Umowa o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację

Wniosek o płatność >>> pobierz dokumentację

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) >>> pobierz dokumentację

Podejmowanie działalności

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumentacja z dn. 09-09-2016: (Wersja 2z) obowiązuje od 03-09-2016 - aktualizacja: 10 luty 2017

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016, aktualizacja instrukcji 30.05.2017

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik) 

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu v. 2z  (wersja pdf) - aktualizacja 06-02-2017

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) - 06-02-2017

(W kwestii zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 należy mieć na uwadze, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, umożliwia wyliczenia zgodnie z ww. zasadą)

********************************************************************

ARCHIWUM - data publikacji  dokumentacji: ARiMR z dn. 27-07-2016r. (Wersja 1z)

Wniosek o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację

Umowa przyznania pomocy >>> pobierz dokumentację

Wniosek o płatność >>> pobierz dokumentację

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) 

Granty

Granty - dokumentacja dla Beneficjentów - LGD

      3. Wersja_09032017_>>>pobierz_pdf     Załączniki do projektów grantowych     

ARCHIWUM:   

      2. Wersja_2_Procedury dla projektów grantowych >>> 18-07-2016

 1. Pełna dokumentacja >>> 28-12-2015

wersja_1_Procedury dla projektów grantowych >>> 28-12-2015

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 26.07.2017, v.3z obowiązuje od 20.07.2017

Umowa przyznania pomocy 3z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 07.07.2017

ARCHIWUM

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (2z) (pobierz plik .zip)

Umowa przyznania pomocy 2z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

DOKUMENTY WSPÓLNE:

Rozporządzenie

 1. Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

          >>> pobierz pdf

1.1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia: 02-09-2016

Data wejścia w życie: 03-09-2016 

         >>> pobierz pdf

ZALICZKI

Wniosek o zaliczkę (pobierz plik)

Instrukcja do wniosku o zaliczkę (pobierz plik)

Wzór gwarancji (pobierz plik)

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

OGŁASZAMY NABÓR
czwartek, 26 stycznia 2023
Szkolenie dla Wnioskodawców
środa, 25 stycznia 2023
OGŁASZAMY NABORY
środa, 25 stycznia 2023
Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Numer identyfikacyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Listopad   Styczeń »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031