Plan włączenia społeczności /LSR/

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU tzw. LSR

Opis procesu przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Sowiogóskie” zostanie przygotowana z udziałem społeczności lokalnej, tj. mieszkańców Gmin tworzących Stowarzyszenie:

Głuszycy, Gminy Nowa Ruda, Walimia, Jedliny-Zdrój oraz Pieszyc

W tym celu na terenie każdej z tych Gmin zostanie zorganizowane co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne, które poświęcone zostanie w szczególności określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, celów strategii – w tym wymiernych celów końcowych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Podczas różnych form konsultacji poruszone zostaną zagadnienia:

 • innowacyjności,
 • cyfryzacji,
 • środowiska i klimatu,
 • zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR,
 • partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Podczas procesu przygotowawczego powołana zostanie grupa robocza odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesu przygotowania LSR zgodnie z jego założeniami.

Poza spotkaniami bezpośrednimi przewidywana jest możliwość konsultowania poszczególnych tworzonych części LSR z wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji w tym elektronicznej. Zakłada się możliwość konsultowania poszczególnych części tworzonego dokumentu (LSR), np.:

 • za pośrednictwem strony internetowej na której poza wszelkimi obowiązkowymi informacjami zostanie zamieszczony formularz zgłaszania uwag do poszczególnych części projektu LSR
 • przedstawienie opracowanego materiału ze spotkań na stronie internetowej – możliwość wniesienia nowych pomysłów do wypracowanego materiału – uwagi wnoszone za pomocą formularza kontaktowego (e-mail)
 • udostępniony zostanie punkt konsultacyjny w siedzibie LGD umożliwiający bezpośrednie składanie i pobieranie ankiet w tradycyjnej formie, możliwość składania własnych inicjatyw i pomysłów oraz uwag do LSR czy form konsultacji
 • przygotowana zostanie ankieta elektroniczna – formularz google

  Analiza z materiałów pozyskanych z tych spotkań i innych form komunikacji będzie podstawą do określenia celów i wszelkich założeń tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju dla nowego okresu programowania w ramach PROW 2021-2027.

  Informacja o spotkaniach zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD “Partnerstwa Sowiogórskiego” w zakładce poświęconej procesowi przygotowania LSR oraz na stronach Gmin planowanych do objęcia obszarem LSR, jak również na tablicach ogłoszeń – tak aby jak najszerzej poinformować mieszkańców o możliwości uczestniczenia w konsultacjach.
  Na stronie internetowej zamieszczane będą również informacji o udostępnianych formach możliwości współpracy przy współtworzeniu LSR, bieżących pracach nad nową Strategią, jak również poddanie konsultacjom projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD “Partnerstwa Sowiogórskiego”.

  Proces tworzenia LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 “Wsparcie przygotowawcze”.