Aktualności – spotkania grupy roboczej

Spotkanie grupy roboczej

W dniu 17 maja 2023r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami gmin członkowskich – ich włodarzami oraz członkami grupy roboczej i zarządu. Uczestniczyli w nim: Prezes Zarządu LGD – Pani Dorota Konieczna –Enözel – Burmistrz Gminy Pieszyce, Pani Anna Zawiślak – Wicewójt Gminy Nowa Ruda, Pan Adam Hausman – Wójt Gminy Walim, Wiceprezes Zarządu LGD – Pan Grzegorz Szymański Wiceburmistrz Gminy Głuszyca, Roman Głód – Burmistrz Gminy Głuszyca, Panie: Marta Kielar – Członek Zarządu LGD, Katarzyna Łazanowska,  Sylwia Gaza, Magdalena Tylak oraz Justyna Gnieciak oraz Iweta Głód. 

Na spotkaniu przedstawiono Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – projekt z dn. 10-05-2023r. oraz Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR – również projekt (informacje ogólne). 

Omówiono szczegółowo wytyczne dla komponentów wdrażania LSR, przedstawiono poziomy wsparcia dofinansowania, limity w odniesieniu do założeń wynikających z diagnozy obszarów oraz celi dla obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie. Na podstawie przedstawionych informacji przedstawiono opracowany plan finansowy, plan działania oraz budżet nowej strategii, uwzględniono w nim również formularze zgłoszeń oraz przekazane Fiszki projektowe dla przedsięwzięć i projektu budżetu. Szczegółowe informacje co do projektów realizowanych przez gminę mają zostać przedstawione w najbliższych dniach celem doprecyzowania i zamknięcia budżetu. Zgłoszono potrzebą realizacji dwóch koncepcji Smart Villages (gmina Głuszyca oraz Gmina Nowa Ruda). Przedstawiciele pozostałych gmin zainteresowani byli realizacją Operacji własnych oraz grantów, co zostało uwzględnione w projekcie.  Wpisano projekt grantowy polegający na realizacji koncepcji SV. Poza tym wpisano działania związane zarówno z rozwojem działalności pozarolniczych jaki rozwojem małych gospodarstw rolnych na podstawie zgłoszeń z wykorzystaniem formularzy uwag. Założono działania animacyjne, które będą wspierały realizowanie komponentów wdrażania. Wszystkie te zakresy mają zostać ujęte w planie komunikacji, którego ostateczna forma pojawi się po uzyskaniu z urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Planu minimum w tym zakresie. 

Grupa robocza o krok dalej

W ubiegłym tygodniu (17-11-2022r.) w urzędzie Gminy w Głuszycy odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej współpracującej przy tworzeniu LSR w perspektywie 2023-2027 z członkami Stowarzyszenia. Przedstawiono dotychczas wypracowany materiał i ustalono dalszy plan działania.

Do tej pory zgodnie z założeniami przeprowadzono 10 spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną we wszystkich gminach tworzących obszar LSR. Spotkania zostały poświęcone określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału każdej z gmin oraz w szczególności dalszych potrzeb rozwojowych i kierunków działania poprzez dofinansowanie ze środków EFRROW. Potrzeby te ujmowano również w kontekście zagadnień min. takich jak innowacyjność, cyfryzacja, środowiska i klimatu, zmian demograficznych z uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru LGD.

Poddano również ocenie dotychczasową współpracę pomiędzy podmiotami i instytucjami funkcjonującymi na terenie naszych gmin. Przygotowana została również analiza SWOT. Równie ważnym aspektem rozmów było zdiagnozowanie grup przede wszystkim społecznych, które uzyskały wsparcie i określenie zakresu tego wsparcia, jak również grup, które zostały zaniedbane w szeroko rozumianej integracji.

Dotychczasowa analiza została zawarta w Raporcie z prac nad przygotowaniem dokumentu dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Na podstawie tej analizy skonsultowane zostaną cele i założenia tworzonej LSR oraz zbudowanie oczekiwanego ostatecznego kierunku rozwoju dla naszej społeczności. Przedstawiono zebranym dotychczasowe wyniki odnoszące się do projektu Kryteriów Wyboru LSR, w którym zawarto zakres powiązań poszczególnych rozdziałów dokumentu, ich wagę oraz wyniki zdiagnozowanych grup na obszarze.

Przyjęto ogólny plan pracy, w tym spotkania ze zdiagnozowanymi na obszarze grupami osób w niekorzystnej sytuacji. Kolejno na podstawie pojawiających się danych opracowywane i udostępniane będą kolejne rozdziały LSR. Zaplanowano również spotkania z potencjalnymi członkami LGD oraz potencjalnymi partnerami projektów. Stworzono matrycę logiczną planu grupy roboczej, tak aby usprawnić jej pracę.

Zakończyliśmy II cykl spotkań konsultacyjnych

We wtorek 11-10-2022r.  w Urzędzei Miejskim w Głuszycy odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu warsztatów organizowanych przez Lokalną Grupę Działania “Partnerstwo Sowiogórskie” poświęconych przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
obejmującej gminy: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gmina Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.
Mieszkańcy naszego obszaru mieli możliwość włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu – wspólnie określono potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru, a także cele strategii. Powstała analiza SWOT, a prowadzone dyskusje wzbudzały żywe zainteresowanie podejmowanymi tematami.
 

Poza spotkaniami bezpośrednimi przewidywana jest dalsza możliwość konsultowania poszczególnych, tworzących się części LSR z wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji, w tym elektronicznej.

Będą mieli Państwo możliwość wnoszenia pomysłów i uwag za pośrednictwem:

  • strony internetowej, na której poza wszelkimi obowiązkowymi informacjami zostanie zamieszczony formularz zgłaszania uwag
  • punktu konsultacyjnego w siedzibie LGD umożliwiającego bezpośrednie składanie
    i pobieranie ankiet w tradycyjnej formie, możliwość składania własnych inicjatyw
    i pomysłów oraz uwag do LSR
  • formularza kontaktowego (e-mail) po przedstawieniu opracowanego materiału ze spotkań na stronie internetowej www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

Na Państwa opinie będziemy czekali przez cały czas tworzenia Strategii, piszemy ją dla Państwa i chcielibyśmy aby była jak najbardziej zgodna z oczekiwaniami naszych mieszkańców.

28-09-2022 Jedlina-Zdrój

29-09-2022 Gmina Nowa Ruda