Data publikacji informacji: 02-11-2021

Informacja o niezgłoszeniu zamiaru realizacji operacji własnej przez potencjalnego wnioskodawcę

W związku z zamieszczeniem w dniu 29.09.2021 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”- www. partnerstwo-sowiogorskie.pl    informacji o planowanej do realizacji operacji własnej 1/2021/OW z dnia 29 września 2021r., pn. „Atrakcje Gór Sowich”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 29.10.2021 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji  własnej.                                                                                           

*************************************************************

Data publikacji informacji: 29-09-2021

Pobierz treść informacji nr 1/2021/OW >>>>> 

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

 NR 1/2021/OW z dnia 29 września 2021r.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim  realizując Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Operacja pod tytułem „Atrakcje Gór Sowich” ma na celu wypromowanie obszaru LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” poprzez stworzenie mapy (składana w harmonijkę) z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi regionu z drugostronnym opisem wskazanych atrakcji w przyjaznej formie. W pakiecie wyrywanka formatu A3 z atrakcjami spójnymi z mapą, strona druga – forma kolorowanki. Publikacja stanowi rozwinięcie oferty promocyjnej do wykorzystania podczas wszelkiego rodzaju imprez, warsztatów i wydarzeń.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji wciągu 30 dni od dnia opublikowania tej informacji, czyli do dnia 29.10.2021r. w godzinach pracy biura. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Zakres tematyczny operacji

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju

Cel ogólny 1: Wykorzystanie potencjału krajobrazowego, turystycznego i kulturowego w zrównoważonym i dynamicznym rozwoju obszaru Partnerstwa Sowiogórskiego
Cel szczegółowy  1.2. Obszar atrakcyjny turystycznie - z mocną marką turystyczną Gór Sowich -promocja obszaru
Przedsięwzięcie  1.2.1. Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich

Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach operacji:

 • liczba publikacji promocyjnych – 1 szt.

Forma wsparcia – refundacja

Intensywność pomocy: 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Limit środków na realizację operacji – 4 277,14 € (19 526,85 zł.)

Kryteria wyboru operacji własnej i wymagana minimalna liczba punktów:

 1. Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)  
 2. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
 3. Operacja angażuje: 2 i więcej partnerów (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie angażuje partnerów (0 pkt.)
 4. Udział w operacji osób z grup defaworyzowanych (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.)
 5. Wnioskodawca skorzystał  już z dofinansowania w ramach grantów LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak – 3 pkt.; nie – 0 pkt.)
 6. Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Całego obszaru LGD (5 gmin) – (4 pkt.) / obszaru dwóch gmin – (2 pkt.) / obszaru jednej gminy – (0 pkt.)
 7. Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpropagowania źródła finansowania operacji,
  w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.) (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.)
 8. Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
 9. Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który korzystał z bezpłatnego doradztwa bezpośredniego na etapie przygotowania wniosku i szkoleń oferowanych przez LGD: wnioskodawca korzystał ze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca
  z wnioskiem) (5 pkt. ) / wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia - (3 pkt.) / wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD (0 pkt.)
 10. Wnioskodawca spoza sektora publicznego (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.)
 11. Gotowość dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.) 

Minimalna liczba punktów  21.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:

Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: podmiot zgłaszający składa zamiar realizacji operacji (w formie pisemnej) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający jest uprawniony do wsparcia w formie pisemnej bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, które mieści się w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26, w godzinach pracy biura w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (tj. do dnia 29.10.2021r.). Zamiar realizacji operacji powinien zawierać dane pozwalające na identyfikację podmiotu zgłaszającego oraz być podpisany przez podmiot zgłaszający lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgłaszającego.

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, jeśli spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat planowanej do realizacji operacji własnej udzielane są przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” pod nr tel. 74 871 61 50 oraz w siedzibie w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26, w godzinach pracy biura, po wcześniejszym telefonicznym lub poprzez email  uzgodnieniu terminu lub pod nr tel. 74 871 61 50

Dokumenty do informacji: 

Formularz zgłoszenia - wzór >>> pobierz 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

Karta weryfikacji wstępnej

Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR >>> pobierz pdf 

Lokalna Grupa Działania
"Partnerstwo Sowiogórskie"

Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Ważna informacja - Beneficjenci
środa, 21 sierpia 2019
NUMER IDENTYFIKACYJNY
wtorek, 24 kwietnia 2018
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Grudzień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Listopad   Styczeń »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031